جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.TLD مدت اعتبار / سال ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.com 1 95,000تومان 95,000تومان 95,000تومان
.net 1 125,000تومان 125,000تومان 125,000تومان
.org 1 120,000تومان 120,000تومان 120,000تومان
.info 1 90,200تومان 90,200تومان 90,200تومان
.in 1 65,700تومان 65,700تومان 65,700تومان
.co 1 146,900تومان 146,900تومان 146,900تومان
.asia 1 100,700تومان 100,700تومان 100,700تومان
.biz 1 98,800تومان 98,800تومان 98,800تومان
.gov.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.net.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.co.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.id.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.ac.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان