جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.TLD مدت اعتبار / سال ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.com 1 130,000تومان 130,000تومان 130,000تومان
.net 1 170,000تومان 170,000تومان 170,000تومان
.org 1 170,000تومان 170,000تومان 170,000تومان
.info 1 190,000تومان 190,000تومان 190,000تومان
.in 1 140,000تومان 140,000تومان 140,000تومان
.co 1 320,000تومان 320,000تومان 320,000تومان
.asia 1 220,000تومان 220,000تومان 220,000تومان
.biz 1 215,000تومان 215,000تومان 215,000تومان
.gov.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.net.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.co.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.id.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.ac.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان