جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.TLD مدت اعتبار / سال ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 10,000تومان 10,000تومان 10,000تومان
.com 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.net 1 49,500تومان 49,500تومان 49,500تومان
.org 1 52,000تومان 52,000تومان 52,000تومان
.info 1 56,000تومان 56,000تومان 56,000تومان
.in 1 24,000تومان 24,000تومان 24,000تومان
.co 1 107,000تومان 107,000تومان 107,000تومان
.asia 1 57,000تومان 57,000تومان 57,000تومان
.biz 1 51,000تومان 51,000تومان 51,000تومان
.gov.ir 1 10,000تومان 10,000تومان 10,000تومان
.net.ir 1 10,000تومان 10,000تومان 10,000تومان
.co.ir 1 10,000تومان 10,000تومان 10,000تومان
.id.ir 1 10,000تومان 10,000تومان 10,000تومان
.ac.ir 1 10,000تومان 10,000تومان 10,000تومان